18.10.2021. Ponedeljak

 
2_2.jpg
AP Vojvodina
2_2.jpg
Grad Subotica
Članci
Ucešce javnosti u zaštiti životne sredine

Demokraticnost pojedinih zakona se meri i s time u kojoj može ucestvovati javnost u njihovom sprovodjenju. Naš Zakon o zaštit životne sredine se na taj nacin pokušava meriti sa Zakonima o strateškoj proccni uticaj a na životnu sredinu, o proceni uticaja na životnu sredinu i u postupcima Zakona o integrisanom sprecavanju i kontroli zagadivanja životne sredine. Ovi zakoni su stupili na snagu u decembru 2004 godine sa rokom od godinu dana za usaglašavanje postojecih ak ata i situacije. Ovi zakoni su potrebni sa aspekta sacuvanja životne sredine na putu pridruživanja Evropskoj uniji.

Ucešcem javnosti u ovim postupcima odlucivanja se smanjuje rizik uticaja na ljude i okolinu. U realizaciji projekta gradani, koji stanuju blizu lokaciji gde se vrši nova gradnja ili rekonstrukcija postojeceg, imaju pravo i mogu direktno da uticu preko postupka procene uticaja projekta na životnu sredinu. Ovde se pruža prostor za nevladine organizacije, koje se bave zaštitom životne sredine, da složno nastupaju u pojedinim slucajevima. Cak se može da zainteresovani gradani i nevladine organzacije projekat ocene kao loš za njihovu sredinu i da odbiju izgrdnju objekata.

U ovim postupcima se nastoji da se zadrže normalni uslovi individualnog i kolektivnog stanovanja, bez toga da dolazi do narušavanja parametara životne sredine, kao što su kvalitet vazduha, zaštita voda i zemijišta.

U zakonu Zaštite životne sredine se odreduje ucestvovanje javnosti u donošenju odluka u vezi izgradnje novih i r ekonstrukcije postojecih objekata u kojima ce se vršiti privredna delatnost. U zavisnosti od buducih privrednih kapaciteta ovih objekata odreduje se nadležnost vodjena postupka. Za kapitalne investicije je nadležnost republicka, a za manje kapacitete nadle žnost je pokrajinska pa opštinska, a ima i delatnosti za koje ne treba napraviti ovaj dokumenat.

Postupak za stratešku procenu uticaja na životnu sredinu i za procenu uticaja za životnu sredinu su skoro slicni. Donosi se odluka o izradi akta, o odredivanju mesta i vremena javnog uvida, o vremenu i mestu javne rasprave. Ovi postupci treba da su transparentni sa mogucnošcu da sve zainteresovane strane iskorišcavaju svoja demokratska prava. Pismene primedbe, predlozi treba da se razmotre i da se odluci o tome da li se odbiju ili prihvataju.

Ovi su postupci za projekte koje treba tek da ožive. Za postojece privredne objekte po potrebi može se zatražiti Procena uticaja na životnu sredinu za zateceno stanje. Ovde je jedini problem što se ne može napraviti analiza parametara životne sredine za nulto stanje, jer nulto stanje je stanje kada privredni subjekat još ne radi. U ovakvom slucaju može da se konstatuje sadašnje stanje uticaja na životnu sredinu i po potrcbi da se to stanje koriguje.

Prednost procena uticaja na životnu sredinu je ta što kvalitet parametara koji se odreduju za nulto stanje i pri maksimalnoj proizvodnji, vec odmah može da ukazuje na to kako i koliko ce novi objekat da utice na postojece stanje bliže okoline. A pored toga svake godine može da se zatraži ponovno utvrdivanje parametara životne sredine, da se vidi da li dolazi do narušavanja iste zbog nacina rada.

Uvodenje integrisane dozvole za rad postojecih i novih privrednih subjekata koji mogu imati negativne uticaje na zdravlje ljudi i životnu sredinu je jedan od najvažnijih zakona. Osnovna nacela ovog zakona su: nacelo zagadivac placa, kojim se odreduje da zagadivac mora da snosi pune troškove sanacije posledica svojih aktivnosti, nacelo integralnosti i koordinacije, nacel o održivog razvoja, nacelo hirearhije upravljanja otpadom, nacelo predostrožnosti i nacelo javnosti. Nacelo javnosti se odnosi na to da javnost mora imati pristup informacijama koje se odnose na zahtev za izdavanjc dozvole za nova postrojenja ili za vece p romene u radu postrojenja, rešenja o izdavanju dozvola i o svakom njenom obnavljanju i o relevantnim podacima koje se dobijaju monitoringom o uticaju na životnu sredinu.

Ova prava za gradane su još novost kod nas, što se vidi iz slabog odaziva gardana na javne rasprave o vezi nekih projekata. Za sada naša sredina je imala proces javne rasprave Strateške procene uticaja na životnu sredinu Generalnog plana do 2020, nckoliko procena uticaja na životnu sredinu kada gradevinske dozvole izdaje Opština. Tu je o daziv, pored zainteresovanih strana, bio jako mali. Jedna procena uticaja na životnu sredinu, ciju je gradevinsku dozvolu izdala Pokrajina, izazvala mnogo veci odaziv gradana.